10. oktober 2011

Ophobede miljøgifte gør isbjørne syge

Forurening

Ny doktorafhandling dokumenterer, at industrikemikalier bliver transporteret fra de industrialiserede dele af verden til det arktiske område via luft- og havstrømme. Her bliver cocktailen af miljøgifte ophobet i havets fedtrige fødekæder, hvor isbjørnen er øverste led.

Fredag den 14. oktober forsvarer seniorforsker Christian Sonne fra Aarhus Universitet doktorafhandlingen på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet veDe ophobede industrikemikalier giver isbjørnene sygdomme. Foto: Ansgar Walkd Københavns Universitet.

- De ophobede industrikemikalier giver isbjørnene sygdomme, som de ikke umiddelbart dør af. Men de skader deres knogler og organer, deres immunsystem og ikke mindst deres evne til at formere sig. Omfanget af skadernes påvirkning af den østgrønlandske isbjørnebestand er dog endnu ikke kendt, siger Christian Sonne. 

Christian Sonne har sammen med forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet og Aarhus Universitet foretaget den første, samlede gennemgang af ti års forskning frem til 2010 i forureningens påvirkning af artens sundhed. Samtidig har han undersøgt vævs- og knogleprøver fra omkring 100 østgrønlandske isbjørne.

Også skader hos blåræve og slædehunde

Christian Sonne og hans kolleger fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet har tidligere gennemført kontrollerede forsøg med miljøgiftes påvirkning af blåræve og grønlandske slædehunde. Begge arter er øverst i fødekæden i Arktis og er genetisk og udviklingsmæssigt nært beslægtede med isbjørnen.

I forsøgene blev det påvist, at de skader, som ses hos bjørnene, også blev påvist i de grupper af ræve og hunde, som var fodret med miljøgifte, men ikke i de tilsvarende kontroller.

Christian Sonne er uddannet dyrlæge i 1999 fra den tidl. Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, nu LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, og ph.d. i økotoksologi fra Aarhus Universitet.

Titlen på Christian Sonnes doktorafhandling er: 'Health effects from long-range transported contaminants in Arctic top predators: An integrated review based on studies of polar bears and relevant model species'. 

Forsvaret finder sted fredag den 14. oktober kl. 13 på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Auditorium 1-01, Bülowsvej 17, Frederiksberg.


Kontakt

Seniorforsker Christian Sonne
Institut for Bioscience og Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Tlf. 30 78 31 72 / 87 15 87 04
Mail:
csh@dmu.dk