27. juni 2012

Danmark kan tredoble biomasseproduktionen og forbedre miljøet

Grøn vækst

Industrien er interesseret i at etablere en bioraffinaderisektor i Danmark, som kan erstatte oliebaserede produkter med grønne materialer, kemikalier, energi og brændstof. Men det kræver mere biomasse, end vi producerer i dag. Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet offentliggør i dag en omfattende rapport, der viser, hvordan vi kan øge biomasseproduktionen med over 200 procent og samtidig forbedre miljøet.

Biomasse

Rapporten, kaldet '10 millioner tons-planen', viser, hvordan vi kan øge den danske produktion af biomasse fra land- og skovbrug med 10 millioner tons årligt, uden at det går ud over den nuværende foder- og fødevareproduktion.

Planen viser samtidig, hvordan vi kan reducere miljøbelastningen markant i forhold til i dag:

- Det lyder for godt til at være sandt. Men det er helt realistisk. Ved at sætte ind på en række områder kan vi i praksis fordoble planteproduktionen og forbedre udnyttelsen af eksisterende ressourcer, så der både er nok til fødevare- og foderproduktionen samtidig med, at vi kan producere 10 millioner tons ekstra biomasse i 2020, siger seniorrådgiver på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Morten Gylling.

Rapporten rummer en række konkrete delelementer, som tilsammen giver en løsningsmodel for, hvordan vi med bæredygtig biologi og teknologi i 2020 kan producere 10 millioner ekstra tons biomasse om året - uden at inddrage mere landbrugsjord:

- En af løsningerne er at fordoble afgrødeproduktionen per hektar i udvalgte områder. Det kan gøres ved at lægge om til dyrkningssystemer med længere vækstsæson, der udnytter mere af solindstrålingen med forædlede, flerårige afgrøder og mellemafgrøder. Så er der nok til både foder- og fødevareproduktion og biomasse til produktion af en række miljøvenlige produkter, understreger seniorforsker ved Aarhus Universitet, Uffe Jørgensen.

Nu muligt at etablere en dansk bioraffinaderisektor

Den øgede biomasseproduktion gør det muligt at etablere en raffinaderisektor i Danmark – en sektor, der er afgørende for at skabe grøn vækstøkonomi i Danmark:

- En kommende, dansk bioraffinaderisektor kan skabe omkring 20.000 jobs inden for produktion og industri, primært i provinsen, siger professor Claus Felby fra Københavns Universitet og tilføjer:

- 10 millioner tons biomasse svarer faktisk til 20 procent af vores nuværende naturgasforbrug og 30 - 50 procent af vores benzin og dieselforbrug. Dertil kommer en betydelig produktion af foderprotein, som i stort omfang kan erstatte vores nuværende import fra bl.a. Sydamerika, siger professor Claus Felby fra Københavns Universitet.

Biomassesatsning giver miljøforbedringer

Rapportens resultater viser også, at vandmiljøet vil blive forbedret med en satsning på biomasse. Tabet af kvælstof fra landbrugets marker kan reduceres med over 20.000 tons:

- En biomassesatsning alene kan bidrage med den manglende målopfyldelse i EU's Vandrammedirektiv, som er en af de vigtigste opgaver for Natur og Landbrugskommissionen lige nu. Det er bl.a. ved at udnytte husdyrgødningen bedre, at vi kan reducere nitratudvaskningen markant, understreger Morten Gylling.

Også biodiversiteten i Danmark kan blive styrket:

- Vi kan skabe øget biodiversitet ved at høste ca. 70.000 ha engarealer, så de ikke gror til i brændenælder og pil som følge af næringsstofbelastning. En anden mulighed er at øge arealet af urørt skov med 47.000 ha. Samtidig kan man fjerne biomasse og næringsstoffer fra ca. 7.000 ha vejrabatter for øget floradiversitet, supplerer seniorforsker Uffe Jørgensen.

For at realisere biomassesatsningen er det nødvendigt med en massiv investering i forskning og udvikling i de kommende år, særligt inden for land- og skovbrug, men også inden for biologisk og kemisk konvertering af biomasse.

Projektet er del af den samarbejdsaftale, som Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DONG Energy indgik i december 2011, der skal være med til at lancere konkrete initiativer inden for forskning og uddannelse i grøn energi

Kontakt

Seniorrådgiver Morten Gylling
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
Tlf. 27 24 34 84 

Seniorforsker Uffe Jørgensen
Aarhus Universitet
Tlf. 21 33 78 31

Professor Claus Felby
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
Tlf. 40 89 89 32