18. april 2015

Kun de bedst kvalificerede bliver ansat

Ligestilling

Københavns universitet arbejder for, at de bedst kvalificerede af begge køn kommer frem til ”ansøgningsbordet”. Men kvinder bliver ikke favoriseret i bedømmelsen af ansøgerne. Ledelsen ansætter den bedst kvalificerede ansøger, bl.a. på grundlag af en faglig og uafhængig bedømmelse af kvalifikationer foretaget af et internationalt sammensat bedømmelsesudvalg

"Københavns Universitet har ikke givet kvinder en automatisk fortrinsstilling til forskerstillinger. Universitetet har heller ikke bestemt, at kvindelige ansøgere skal foretrækkes frem for mænd, eller øremærket stillinger til kvinder.”

Så konkret afviser Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen den kritik som professor Hans Bonde og fhv. advokat Jens Ravnkilde fremfører i forskellige medier af bl.a. Københavns Universitets plan for mangfoldighed og karriereveje. Debattørerne anfægter lovligheden af en række initiativer, der understøtter arbejdet med at sikre, at universiteterne rekrutterer bredt.

- Det er afgørende for universitetet, at det er de førende forskere, der ansættes. Det er den almindelige ansættelsesprocedure, der gælder. Det betyder bl.a., at ansøgeres kvalifikationer vurderes af et fagligt bedømmelsesudvalg. I dette udvalg sidder både danske og internationale anerkendte forskere. Bedømmelsesudvalgenes uafhængighed skal sikre en saglig og objektiv vurdering af ansøgernes faglige kompetencer i forhold til den opslåede stilling, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Langvarig indsats

Københavns Universitet har arbejdet på at få alle talenter i spil til en videnskabelig og ledelsesmæssig karriere på universitetet. Der er bl.a. krav om anvendelse af søgekomiteer til alle lederstillinger og faste lektor- og professorstillinger, krav om mindst én ansøger af hvert køn, før nogle stillingstyper kan besættes samt et krav om ligelig kønsfordeling i bedømmelses- og ansættelsesudvalg. Læs mere på www.mangfoldighed.ku.dk. I 2006 var 16 pct. af nyansatte professorer kvinder. I 2013 var det 43 pct. I samme periode er kvindelige professorer gået fra at udgøre 15 pct. af alle professorer til at udgøre 23 pct.

Universitetet har henholdt sig til lovgivning og indhentet dispensation fra ministeriet i de tilfælde, hvor det var nødvendigt. Det er bekræftet både af ministeriet og af Ligebehandlingsnævnet ved en konkret klage, at planen holder sig inden for lovens rammer. Hvis der mod forventning skulle vise sig at være et problem i forhold til EU-retten, forventer universitetet at høre fra ministeriet, fastslår Ralf Hemmingsen.

- Rekruttering af talent er livsnerven for Københavns Universitet. Det er derfor et alvorligt problem, når det ene køn er markant underrepræsenteret. Så taber vi talentmasse. Det er grunden til, at vi lægger vægt på at få flere dygtige kvinder til at søge ansættelse. Når det er sagt, skal de naturligvis ikke favoriseres men leve op til ansættelseskravene og få stillingerne i åben konkurrence, siger Ralf Hemmingsen.

Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har nedsat en taskforce om kvinder og køn i forskningen. Den skal komme med forslag til initiativer og pege på, hvor der indsamles mere viden om rekrutteringsmønstrene. Universitetet ser frem til, at taskforcen fremlægger sin rapport den 4. maj 2015.

Kontakt

Vicedirektør for HR&O Lisbeth Møller
Mobil 28 75 26 52