30. juli 2015

Nye studieønsker og høje adgangskvotienter præger optaget

Uddannelse

7.641 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på Københavns Universitet. Tallet ligner sidste års optag, men dækker over en vis forskydning i de unges studievalg. Et stigende antal studerende vil derfor i år blive optaget på universitetets samfunds-, sundheds- og naturvidenskabelige uddannelser, mens færre vil begynde på humanistiske uddannelser.

- Vi optager i år færre studerende på en række af de primært humanistiske uddannelser, der er blevet berørt af både dimensioneringen og af et lavere ansøgertal. Men samtidigt har vi optaget flere på de samfundsvidenskabelige uddannelser og visse naturvidenskabelige uddannelser, der ikke er omfattet af dimensionering, fortæller Pernille Kindtler, der er områdeleder for Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet.

Rektor Ralf Hemmingsen byder, traditioen tro, hver enkelt ny studerende velkommen med at håndtryk

Bonus pumper karakterer kunstigt op

Med krav om et eksamenssnit på 12,1 topper molekylær biomedicin igen i år de stadigt stigende adgangskvotienter på Københavns Universitet, tæt fulgt af psykologi, medicin og antropologi, der alle kræver over 11. På landsplan har 38 videregående uddannelser en grænsekvotient på 10 eller derover, 12 af disse er KU-uddannelser.

De stadigt stigende adgangskvotienter skyldes blandt andet den såkaldte hurtigstartsbonus, der giver ansøgere mulighed for at gange deres snit med 1,08, hvis de begynder på en videregående uddannelse senest to år efter eksamen. Pernille Kindtler ser ingen grund til at opretholde denne bonusordning:  

- Hurtigstartsbonussen pumper karaktererne kunstigt op, men der er intet belæg for, at ansøgerne bliver bedre kvalificerede af at begynde hurtigt. Og vores erfaring siger os, at langt de fleste slet ikke ønsker at holde mere end 1-2 års pause efter gymnasiet.

Også Prorektor for uddannelse Lykke Friis er glad for at tage imod universitetets nye studerende

Minimum 6,0 i snit bør være et adgangskrav

Københavns Universitet vil hellere have lov til at arbejde med karaktergennemsnittet som redskab til at øge kravene på de uddannelser, hvor der i dag er ingen eller meget begrænset adgangsbegrænsning. Det skal ske ved at indføre et karakterkrav på min. 6,0 til universitetets bacheloruddannelser– dog kun i kvote 1.

 - Et karakterkrav i kvote 1, hvor vi jo ikke har andet at udvælge på end karakteren, vil kunne mindske både frafald og gennemførselstid. Både vores egne analyser og undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut viser en klar sammenhæng mellem det karaktergennemsnit, en studerende har fra den adgangsgivende eksamen, og vedkommendes sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen uden stor forsinkelse, siger Pernille Kindtler.

I år er 30 af universitetets uddannelser ikke adgangsbegrænsede, hvilket vil sige, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, er blevet optaget.  KU har tidligere søgt ministeriet om lov til at indføre karakterkrav på 6,0 i kvote 1 uden at kravet samtidig gælder i kvote 2. Det er ikke muligt med de nuværende adgangsregler.

Dimensionering rammer i de kommende år

Københavns Universitet har i år tilbudt 7.641 studiepladser, hvilket er 25 flere end sidste år, men stadig 86 færre end rekord-optagelsesåret 2013. At optaget trods den ministerielt fastsatte dimensionering ikke er faldet i 2015, skyldes to ting:

Dels har behovet for at dimensionere i år har været begrænset, da Københavns Universitet allerede i 2014 reducerede kapaciteten med næsten 100 studiepladser og dermed kom en del af ændringerne i forkøbet. Dels er dimensioneringens reduktion af optaget på visse bacheloruddannelser blevet opvejet af et stigende optag på uddannelser, der ikke er omfattet af dimensioneringen. De unge har ganske enkelt søgt andre steder hen.

Dimensioneringen løber dog fortsat, og vil medføre en større årlig reduktion i de kommende år.

Ledige pladser

Trods dimensionering og stigende grænsekvotienter er det stadig mulig at finde en ledig studieplads på Københavns Universitet i år.

- Med den rette fagkombination er det stadigt muligt at søge ind på en af vores i alt 303 ledige pladser fordelt på 29 uddannelser. De ledige pladser er primært på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet, fortæller Pernille Kindtler.

De er frist for ansøgning om ledige pladser den 6. august kl. 12:00. De ledige pladser kan allerede nu ses på studier.ku.dk.

Kontakt

Pernille Kindtler

Områdeleder, Vejledning & Optagelse

Uddannelsesservice på Københavns Universitet

Mobil: 51 20 18 93

Mail: pki@adm.ku.dk