17. oktober 2016

Ny rapport sætter skub i Danmarks grønne omstilling

Vækst

Industrien er interesseret i at etablere en bioraffinaderisektor i Danmark, som kan erstatte oliebaserede produkter med grønne materialer, energi og brændstof. Men det kræver mere biomasse, end vi producerer i dag. Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet viser nu, hvordan vi med eksisterende teknologier fordobler biomasseproduktionen og samtidig markant reducerer udledningen af drivhusgasser og kvælstof i landbruget.

Hydrolysetanke hvor biomasse omdannes til sukker. Foto:Henning Jørgensen, Københavns Universitet

Hydrolysetanke hvor biomasse omdannes til sukker. Foto: Henning Jørgensen, Københavns Universitet

I 2012 udgav Københavns og Århus Universitet en rapport, kaldet '10 millioner tons-planen', som viste, hvordan vi kan øge den danske produktion af biomasse fra land- og skovbrug med op til 10 millioner tons tørstof årligt - uden at det går ud over produktionen af fødevarer og med positive effekter på miljøet.

Nu offentliggør forskerne en opdateret udgave af rapporten, der viser, at man kan øge produktionen af dansk biomasse ved hjælp af allerede kendte teknologier og samtidig opnå store reduktioner i Danmarks udledning af drivhusgasser og kvælstof.

Rapporten giver konkrete løsninger på, hvordan Danmark i løbet af få år kan producere 10 mio. ekstra tons biomasse om året - uden at inddrage mere landbrugsjord. Det kan bl.a. gøres ved at fordoble afgrødeproduktionen pr. arealenhed ved at vælge afgrøder, som udnytter hele vækstsæsonen:

-   Ved hjælp af flerårige afgrøder og mellemafgrøder kombineret med konventionelle afgrøder er der nok til både foder- og fødevareproduktion samt biomasse til produktion af energi til eksempelvis biogas. Og hvis vi tager omfattende miljø- og naturhensyn vil vi kunne producere yderligere otte mio. tons biomasse i de kommende år, siger seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Morten Gylling, som er en af forskerne bag rapporten.

Omlægning af vores energiforsyning skaber 20.000 nye jobs


Den øgede biomasseproduktion vil gøre det muligt at etablere en vækstkraftig bioraffinaderisektor i Danmark og samtidig skabe omkring 20,000 jobs nye jobs, primært i provinsen. 10 mio. tons biomasse vil også lægge store dele af vores energiforsyning om, ifølge professor Claus Felby fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, som også står bag rapporten:

- 10 mio. tons biomasse kan levere ca. 20 procent af vores nuværende naturgasforbrug samt 30 - 50 procent af vores benzin og dieselforbrug. Netop transportsektoren er en stor udfordring for den grønne omstilling, og her kan danske bioraffinaderier for alvor gøre en forskel. Dertil kommer en produktion af foderprotein, som i betydelig omfang vil kunne erstatte vores nuværende import fra bl.a. Sydamerika”.

Bedre vandmiljø med 20.000 tons mindre kvælstofudledning


Rapportens resultater viser også, at vandmiljøet vil blive forbedret med en satsning på biomasse. Tabet af kvælstof fra landbrugets marker kan reduceres med over 20.000 tons:

- En biomassesatsning alene kan bidrage med den manglende målopfyldelse i EU's Vandrammedirektiv. Det er bl.a. ved at udnytte husdyrgødningen bedre, at vi kan reducere nitratudvaskningen, understreger Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

Stor effekt på drivhusgasudledninger


Realiseres planen i form af både øget produktion af biomasse og anvendelse af denne til energi inden for transport, el og varme kan det give store reduktioner i Danmarks CO2 udledning. Samlet kan realiseringen af perspektiverne i +10 mio. tons planen reducere Danmarks drivhusgasudledninger med mere end 20 procent. Det svarer omtrent til de samlede udledninger af drivhusgasser fra hele landbrugssektoren.

Nødvendigt med investeringer


For at realisere biomasse-satsningen er det nødvendigt at opbygge en dansk bioraffinaderisektor. Teknologien er til stede, men der er behov for investeringer og reguleringer i de kommende år, både inden for land- og skovbrug, samt indførelse af nye teknologier i stor skala til konvertering af biomasse. Fra landbrugets side vil der være behov for på visse arealer at omlægge produktionen til andre afgrøder samt optimere bl.a. dyrknings- og høstmetoder for korn.

Læs den opdaterede rapport: "The + 10 million tonnes study"

Opdateringen af rapporten er en del af forsknings-og innovationsplatformen BioValue SPIR.

Kontakt

Professor Claus Felby
Mobil: 40 89 89 32

Seniorrådgiver Morten Gylling
Mobil:  27 24 34 84

Seniorforsker Uffe Jørgensen
Aarhus Universitet
Mobil: 21 33 78 31