17. november 2017

Nyt tværfagligt forskningsprogram i biomedicinsk innovationsret

Bevilling

Novo Nordisk Fonden har tildelt DKK 35 mio. til forskningsprogrammet Collaborative Research Programme in Biomedical Innovation Law (CeBIL), ledet af bevillingsmodtager professor Timo Minssen. CeBIL, som vil ligge på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, vil undersøge de væsentligste juridiske udfordringer i forbindelse med biomedicinsk innovation og folkesundhed ud fra et tværfagligt helhedsperspektiv. CeBILs overordnede mål er at hjælpe med at omsætte banebrydende biomedicinsk forskning til prisvenlige behandlinger, som er tilgængelige for patienterne.

På grund af hurtige fremskridt inden for en lang række videnskabelige områder som genredigering, farmakogenomik, kunstig intelligens samt databaseret præcisionsmedicin er biomedicinsk innovation under drastisk forvandling. På trods af denne udvikling er det samlede antal reelt nye og innovative lægemidler, der opnår markedsgodkendelse, utilfredsstillende. Samtidig er nogle af de mere innovative behandlingsformer, der faktisk kunne nå ud til patienter, blevet ekstremt dyre eller etisk problematiske. Disse nye teknologiske muligheder rejser mange komplekse videnskabelige, juridiske og etiske spørgsmål, der vedrører adskillige parter, såsom læger, tilsynsmyndigheder, patienter og industrien. På denne baggrund vil CeBIL undersøge, evaluere og foreslå nye retlige rammer for at forbedre incitament og regulering af lægemiddeludvikling ved at inddrage aspekter som patientbehov, overkommelig adgang, markedsforhold og økonomisk bæredygtighed.

Leder af CeBIL, Professor Timo Minssen udtaler:

"CeBIL er motiveret af et oprigtigt ønske om at bidrage med tværvidenskabelige juridiske studier til at styrke Danmarks og Europas innovation og konkurrenceevne inden for det biomedicinske område, at skabe nye arbejdspladser, og - ikke mindst - at imødekomme behov, værdier og forventninger hos borgere og patienter. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden har gjort det muligt for os at forfølge disse ambitioner. Desuden har den givet os mulighed for at drøfte spørgsmål af stor international betydning med relevante internationale aktører."

Internationalt og tværfagligt samarbejde

CeBIL er et internationalt og i høj grad interdisciplinært og tværfagligt program som omfatter samarbejde med vigtige nationale og internationale eksperter fra den akademiske verden, offentlige myndigheder, patientorganisationer og industrien.

Professor Timo Minssen forklarer, hvorfor det internationale og tværfaglige samarbejde er afgørende for projektet:

"CeBILs forskning og aktiviteter skal gennemføres inden for et yderst komplekst innovationsområde. Rundt om i verden eksisterer der flere forskellige forskningsprogrammer, som udfører juridiske og etiske studier af de presserende spørgsmål inden for ny biovidenskabsteknologi og sundhedspleje. Men ingen af dem er fuldt specialiseret i de komplekse mekanismer og juridiske rammer, der driver og motiverer det biomedicinske innovationssystem. Med fokus på biomedicinsk spydspidsteknologi vil CeBIL bringe denne forskning sammen."

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, fortæller: "Dette forskningsprojekt skal undersøge de vigtigste retlige hindringer for farmaceutisk innovation og har til formål at generere data til understøttelse af nye retlige rammer for motivationsfremmende foranstaltninger og regulering for lægemiddeludvikling. Dette mål er fint i overensstemmelse med Novo Nordisk Fondens ambitioner om at fremme innovation inden for biomedicin og bioteknologi og bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse."

Dekan Jacob Graff Nielsen og prodekan for forskning Henrik Palmer Olsen fra Det Juridiske Fakultet er begge begejstrede for udsigten til støtten fra Novo Nordisk Fonden:

"Denne bevilling er en banebrydende begivenhed for fakultetet. Den viser, at fakultetet har kapacitet og kompetence til at være vært for et forskningsprojekt, der på én gang er nyskabende i sin tværfaglige tilgang til at behandle et vigtigt samfundsmæssigt problem og samtidig i international topklasse i forhold til kredsen af samarbejdspartnere. CeBIL vil placere vores fakultet i den internationale elite på dette vigtige forskningsområde".

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie går tilbage til 1923. Fonden har to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 13 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Forskningsprojektet CeBIL udføres i samarbejde med flere centrale partnere. Disse forventes at omfatte internationalt anerkendte eksperter fra Harvard Medical School/Brigham and Women's Hospital/, University of Cambridge, University of Michigan samt KU's Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO). CeBIL vil desuden samarbejde med et bredt netværk af interesseorganisationer og internationale eksperter inden for lovgivning, økonomi, biovidenskab, medicin, sociologi og farmaci. Heriblandt særlige rådgivere fra Max Planck Institute for Innovation & Competition, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston University, University of Oxford, Pennsylvania, Michigan og Hong Kong, samt KU’s Institut for Folkesundhedsvidenskab og Copenhagen Centre for Regulatory Sciences (CORS).