28. juni 2018

Millioner til forskning i ældres sundhed og livskvalitet

Bevilling

Flere danskere skal bevare høj livskvalitet og vitalitet igennem hele livet. Det perspektiv er udgangspunkt for den tværfaglige forskning i Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, som Nordea-fonden støtter med 78 mio. kr. Den forskningsbaserede viden vil igennem nye samarbejder med civilsamfund og kommuner blive omsat til praksis, der kan gavne ældre.

Det kræver ny viden, nye visioner og ændring af praksis på en række områder at imødekomme nye krav og nye behov fra den aldrende befolkning. Forskning i den menneskelige aldring viser, at god fysisk form er afgørende for, hvor raske vi er, og hvor gamle vi bliver. Både vores biologi, vores livsstil og samfundsmæssige forhold påvirker vores aldringsproces.

Udvikling af retningslinjer

I de kommende fem år støtter Nordea-fonden det fortsatte arbejde i Center for Sund Aldring med 78 mio. kr. Forskningsprogrammet er organiseret i tre spor, og den nye bevilling sikrer, at centret nu bygger videre på vigtige forskningsresultater eksempelvis af hjernens kognitive funktionsnedsættelse, og hvordan vi kan beskytte hjernen. Fremadrettet vil centret blandt andet undersøge, hvordan fysisk aktivitet påvirker vores hjerner – og i samarbejde med kommuner og sundhedsprofessionelle vil centret udvikle retningslinjer for initiativer og tiltag, som kan understøtte, at flere får sunde, vitale ældreliv og bevarer kræfterne til at indgå i nye fællesskaber. Centrets fokusområder vil i de følgende fem år bidrage til forskning i den menneskelige aldring på både celle-, individ- og samfundsniveau.

”Jeg vil gerne lykønske Center for Sund Aldring med den flotte bevilling fra Nordea-fonden. I takt med, at vi bliver ældre og holder os sundere længere, er det utroligt vigtigt, at forskningen også interesserer sig for, hvordan vi ældes. Det betyder rigtig meget i forhold til, at sundhedsvæsenet skal kunne give ældre de bedste sundhedsråd og den bedste behandling og dermed understøtte en sund aldring,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Lettere overgange fra arbejdsliv til pension

Den tværfaglige forskning i Center for Sund Aldring har tidligere fokuseret på, hvordan overgangen fra aktivt arbejdsliv til pensionering opleves udfordrende for mange, men også kan opleves som en ny mulighed for at etablere nye, mere sunde vaner i hverdagen.

Fra 2019-2023 vil forskerne undersøge nærmere, hvordan flere ældre kan få en positiv og mere fleksibel overgang til livet som pensionist - og en aktiv hverdag med motion, frivilligt arbejde og andre helt nye aktiviteter. Forskerne vil i tæt samarbejde med kommuner og pensionskasser udvikle og afprøve modeller for en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og en lettere overgang til pensionisttilværelsen.  

”Center for Sund Aldring har siden 2009 skabt en række ambitiøse forskningsprogrammer, der har bidraget med ny viden om aldringsprocesserne, og hvordan flere mennesker kan bevare en sund og aktiv livsstil med høj livskvalitet gennem hele livet. De har også bidraget til uddannelse af forskere og andre professionelle ud fra en tværfaglig tilgang til menneskets aldring. Målet er at gavne både borgere og samfund”, siger Ulla Wewer, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Solid platform kobler forskning og samfund

I løbet af knapt 10 år har Center for Sund Aldring markeret sig internationalt med en række væsentlige forskningsresultater. Centret har desuden opbygget stærke samarbejdsrelationer inden for sundhedsområdet både på kommunalt og nationalt niveau. For at øge videndeling og sikre solid implementering af ny viden vil centeret fremadrettet styrke samarbejdet yderligere med interesseorganisationer, kommuner, patientforeninger etc. Målet er, at ny forskningsbaseret viden om den menneskelige aldring hurtigst muligt bliver omsat til tiltag, der kan gavne den enkelte borger og dermed vores samfund.

”Samfundets demografiske udvikling med markant flere ældre i fremtiden understreger indsatsens vigtighed. Både for den enkelte og for samfundet som helhed. Derfor er vi glade for at bidrage til, at centret fortsat kan levere ny viden og sammen med andre samfundsaktører omsætte viden til nye aktiviteter og tiltag. Det håber vi bidrager til, at danskerne får flere gode leveår uden sygdom og en øget livskvalitet,” siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen.

Fakta

Center for Sund Aldring blev grundlagt i 2009 med en bevilling fra Nordea-fonden på kr. 150 mio. til de første fem år. Bevillingen blev i 2013 yderligere forlænget i 5 år med 150 mio. kr.  

Organisering
Center for Sund Aldring er ledet af professor og centerdirektør Lene Juel Rasmussen. Forskningen er organiseret i tre spor:

Skade, forfald og reparation
Betydning af fysisk aktivitet på muskler og hjerne, belyse betydningen af kroppens immunforsvar og betændelsesniveau og hvordan det har betydning for aldersbetingede ændringer i muskulatur og hjerne. Udvikling af viden til at udarbejde retningslinjer for, at man kan få en sund aldring.

Overgange fra arbejdsliv til pensionering
Forskningen har fokus på modeller for fleksibel tilbagetrækning og konsekvenser af pensionering på sociale relationer, sundhed og velvære og sker i tæt samarbejde med kommuner, sundhedsvæsen, pensionskasser og undersøger også de nære fællesskabers rolle.

Individualiseret sundhed
Brug af unikke, individuelle medicinske data til at undersøge det enkelte menneskes respons på specielle diæter og kosttilskud, deltagelse i træningsprogrammer samt ændrede søvnmønstre. Undersøge hvordan biologisk alder hænger sammen med kronologisk alder og hvordan man kan fastholde livsstilsændringer.