3. januar 2020

KU-stresskursus fik sygemeldte forsikringskunder tilbage til arbejdslivet

FORSIKRINGSKUNDER FRI FOR STRESS

Sundhedspsykologer ved Københavns Universitet arbejdede med stress-sygemeldte kunder hos Topdanmark Livsforsikring og så markante resultater: På få måneder faldt antallet af sygemeldte drastisk, og flertallet kom i job eller jobsøgning. Det er første gang danske forskere samarbejder direkte med forsikringsselskaberne om at hjælpe stressramte med at genfinde livskvaliteten og styrke arbejdsevnen.

Omtrent 4-5% af danskerne rammes hvert år af alvorligere og behandlingskrævende psykologisk stress, og titusinder er sygemeldte og tilbydes forskellige former for hjælp enten af deres kommune, arbejdsgiver eller pensions- eller forsikringsselskab. Men der mangler systematik i udvælgelsen af, hvilken hjælp den stresssygemeldte tilbydes, og mange behandlinger og tiltag anvendes uden at effekterne dokumenteres. 

En stor del af de stressramte danskere søger hjælp via deres forsikring og KU-forskerne har siden 2017 samarbejdet med forsikringsselskabet Topdanmark Livsforsikring, om at undersøge effekten af det forskningsbaserede stresskursus Åben og Rolig med fokus på selskabets stress-ramte kunder. 

I alt 62 personer i alderen 22-64 år var inkluderet i det ni uger lange kursusforløb, og efterfølgende kunne forskerne dokumentere markante resultater:

  • Efter Åben og Rolig-kurset var 51% af deltagerne tilbage i arbejde på fuld tid (modsat 37% inden forløbets start)
  • Andelen af ansatte der var sygemeldte fra deres arbejde på fuld tid mere end halveredes, fra 20% til 8% efter forløbet
  • Andelen af deltagere, der var sygemeldt fra ledighed (dvs. ledige ude af stand til at søge arbejde) faldt markant – fra 13% til 0%. De var alle enten kommet i arbejde eller ledige, men raskmeldte og i gang med jobsøgningen.
Grafik: forskere behandler forsikringskunder
9 ugers behandling med 'Åben og rolig-metoden' gjode deltagerne mindre stressede

Depressionsymptomer forsvandt helt

Også deltagernes egen oplevelse af deres fysiske og psykiske arbejdsevne og livskvalitet blev forbedret. Det var især markant, at antallet af personer med væsentlige tegn på depression, faldt drastisk.

Inden Åben og Rolig-kurset viste næsten halvdelen (43%) tegn på alvorlig eller moderat depression, men efter kurset viste slet ingen deltagere dette. Hele 91% af deltagerne viste ingen symptomer på depression, mens 9% viste lette symptomer, som ikke er væsentlige depressionstegn og ikke er forbundet med risiko for depression.

- Stress og depression hænger tæt sammen, for når man bliver ramt af alvorlig stress, kan man miste energien og en række både fysiske og psykiske fundamenter for at kunne se en vej ud af situationen igen, fx evner til at huske og problemløse. Og så kan depressionen blive næste trin. En følelse af håbløshed oveni den ekstreme træthed, som ofte ses ved stress, siger forsker Christian Gaden Jensen, leder af Center for Psykisk Sundhedsfremme, ph.d. og adjunkt i sundhedspsykologi ved Københavns Universitet.

I forskernes analyse så de, hvordan deltagernes almene trivsel forbedres over de ni uger. De rapporterer om lavere stress, bedre livskvalitet og også om både bedre fysisk og psykisk arbejdsevne – udover de lave depressionsscores.

- Det tyder netop på en generelt øget mental sundhed, også hos dem, der før oplevede høje stressgrader og alvorlige tendenser til depression. Vi kan ikke drage faste konklusioner efter en pilotundersøgelse, men at slet ingen efter kurset oplever væsentlige tegn på depression er meget positivt, siger Christian Gaden Jensen.

Kropslig, psykisk og social stress

Åben og Rolig-metoden er et videnskabeligt udviklet og dokumenteret stress-behandlingsforløb, som bygger på 40 års international og tværfaglig forskning i stress, mental sundhedsfremme og meditation. Da stressramte ofte både har kropslige, psykiske og sociale symptomer på stress, indeholder det ni uger lange kursus både kropslige øvelser, meditation, samtaler og uddannelseselementer med fokus på psykisk velbefindende og social trivsel. En app og en hjemmeside støtter kursisterne med øvelser og gode råd.

Og denne bredspektrede tilgang til at behandle stress har vist sig at være særdeles effektiv:  En række evalueringer viser, at de stress-ramte kursister oplever store, positive effekter både på kort og lang sigt. Erfaringerne fra syv kommuner har vist, at netop denne metode har varige, meget positive resultater. Forskerne dokumenterer, hvordan hovedparten af de sygemeldte bliver fri for stress, får mere energi, reduceret depression og rigtig mange kommer tilbage i job eller jobsøgning - resultater som i 2018 fik Sundhedsstyrelsen til at anbefale Åben og Rolig som inspiration til danske stressbehandlingstiltag.

Antallet af stressramte i Danmark er stort og stigende. Ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelse 'Den Nationale Sundhedsprofil 2017' med besvarelser fra 168.000 personer, oplever 25% af danskerne høj grad af stress, som kan være forbundet med alvorlige konsekvenser for den enkeltes livsglæde og arbejdsevne, for folkesundheden og for samfundsøkonomien. Ved alvorlig stress medfølger ofte tabt produktivitet og stigende udgifter til følgelidelser, sygefravær og førtidspensioner. Sundhedsstyrelsen estimerede i 2016, at stress årligt koster det danske samfund 3,4 mia. kr. i tabt produktivitet.

Og også forsikringsbranchen ser store udgifter til stressramte. Flere end 1,8 millioner danskere har en sundhedsforsikring, og antallet af forsikringskunder, der søger hjælp til psykiske problemer som stress og depression har i de senere år været relativt højt. Tal fra brancheforeningen Forsikring & Pension viser, at 16% af forsikringsbranchens samlede sundhedsudgifter i 2016 gik til at hjælpe danskerne med eksempelvis stress og depression. Omkring en kvart milliard kroner bruger forsikringsselskaberne nemlig hvert år på at hjælpe kunder med psykiske sundhedsskader.

Forsikringsselskaberne spiller altså en stigende rolle for danskernes adgang til hjælp, når det går galt, og i Topdanmark Livsforsikring ønsker skadechef Andreas Grønbæk, at selskabernes store udgifter til psykiske sundhedsskader bruges bedst muligt.

- Vi er glade for, at forløbet har givet så gode resultater. Det er vigtigt, at alle involverede parter herunder også arbejdsgiver, offentlige myndigheder og pensionsselskaber får taget godt hånd om den stressramte tidligt i forløbet, så den stressramte kommer tilbage til en normal tilværelse. Mange har holdninger til, hvad der virker, men forløbet udført af Topdanmark og KU i samarbejde ser ud til af have en dokumenteret effekt, siger Andreas Grønbæk.

Udviklingen af Åben og Rolig-modellen startede i 2009 som en del af et forskningsprojekt og har siden 2015 været implementeret som en fast del af tilbuddet til borgere i flere af Danmarks største kommuner. Effekterne af forløbet har været store sammenlignet med typiske effekter af andre stressprogrammer. Forskningen har fx vist gode effekter på stress- og depressionsgrad, søvnkvalitet samt mental sundhed. Og de årlige evalueringer af forløbet blandt andet i kommunerne viser samme gode resultater. Samtidig har flere rapporter vist særdeles høj bruger-tilfredshed med forløbet.

Mere end 10.000 stressramte ¬har de indtil nu fået hjælp til mere overskud til hverdagen ved Åben og Rolig-kurset. Tilgangen har vist sig at være lige positiv for kvinder og mænd og for unge og ældre, og flere evalueringer har konkluderet, at behandlingen også øger borgernes arbejdsparathed, deres tilbagevenden til og fastholdelse af arbejde.

Også i kommunerne har flere rapporter dokumenteret at et væsentligt antal deltagere, der tidligere var ledige og/eller sygemeldte,  kom i beskæftigelse eller blev mere arbejdsparate, end de var før forløbet. Undersøgelserne indikerer, at forløbet også har en forebyggende effekt for deltagerne på lang sigt, og netop dokumentationen af effekten er central for forskerne bag Åben og Rolig-forløbene.

- Der er stort behov for effektive stressbehandlingstilbud, som er baseret på forskning og evidens og som kan udvikle feltet. Nogle steder tilbydes stressramte mindre fagligt kvalificerede forløb, som er billigere, men som mangler kvalitet og har mindre udviklingspotentiale. Det er vigtigt at ændre kurs her. På sigt kan kun de forløb, som støttes af undersøgelser give os mere viden om, hvad der virker, for hvem. Åben og Rolig er et ud af flere eksempler på at et videnskabeligt funderet stressbehandlingsforløb kan bruges bredt. Samarbejdet med Topdanmark Livsforsikring tyder her på, at mere videnskabelige tilgange også kan være mere til at udvikle området for private sundhedsforsikringer, men det kræver mere forskning og flere studier at sige noget mere præcist om, siger Christian Gaden Jensen.

Åben og Rolig-holdene køres udelukkende af instruktører, som er specialistuddannede i metoden hos Center for Psykisk Sundhedsfremme. Uafhængige forskere, kommunale data- og analyseinstitutter samt forskerne bag metoden evaluerer, udvikler og tilpasser løbende Åben og Rolig-indsatserne ud fra nyeste nationale og internationale forskning og praksis og ud fra effektmålinger af forløbene i en række af landets kommuner (bl.a. København og Aalborg).

Samarbejdet med Topdanmark Livsforsikring fortsætter og fra årsskiftet åbner Center for Psykisk Sundhedsfremme op for et endnu bredere samarbejde med forsikringsbranchen.

Emner