30. marts 2020

Danske coronatiltag er ikke strid med EU’s regler om fri bevægelighed


Baseret på en videnskabelig artikel fra 2019 konkluderer professor Morten Broberg, at de danske COVID-19 tiltag ikke strider mod EU’s regler om fri bevægelighed.

Corona-pandemien har fået europæiske regeringer til bl.a. at lukke grænser, forbyde eksport af såkaldte værnemidler og love omfattende statsstøtte til nødlidende virksomheder.

Mange af tiltagene strider lodret mod tanken om et velfungerende, frit marked. Og netop et frit marked er en hovedhjørnesten i EU-samarbejdet. EU-Kommissionen er således kendt for at slå hårdt ned på medlemsstaternes foranstaltninger, som selv i meget begrænset omfang begrænser samhandlen. Men midt i kaskaden af samhandelsbegrænsende tiltag er EU-Kommissionen forbløffende tavs. Er EU-Kommissionen gået i flyverskjul af rent politiske grunde? Eller er der en anden grund til EU-Kommissionens ageren?

I et 2019-bidrag til værket The Internal Market and the Future of European Integration: Essays in Honour of Laurence W. Gormley har professor Morten Broberg undersøgt samspillet mellem EU’s regler om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser over for medlemsstaternes muligheder for at forhindre epidemier og andre potentielle farer.

Broberg påviser, at to centrale EU-retlige principper er helt afgørende: Det såkaldte proportionalitetsprincip indebærer, at de handelshindrende virkninger, som en medlemsstats indgreb fører med sig, skal stå mål med den risiko, som indgrebet skal begrænse. Og det såkaldte forsigtighedsprincip regulerer, hvordan myndighederne må agere, når den risiko, som de søger at imødegå, er omgærdet af videnskabelig usikkerhed:

-I den nuværende COVID-19-epidemi-situation giver proportionalitetsprincippet sammen med forsigtighedsprincippet EU’s medlemsstater (og EU som sådan) vide rammer til at tage meget vidtrækkende skridt for at beskytte befolkningen. Når EU-Kommissionen reelt ikke har anfægtet de vidtrækkende tiltag, som er taget af de danske myndigheder, skyldes det, at tiltagene opfylder disse grundlæggende EU-retlige principper – og derfor stemmer overens med EU-reglerne, siger Morten Broberg

I forbindelse med COVID-19 epidemien har Cambridge University Press valgt at gøre Brobergs bidrag frit tilgængeligt for alle. Det kan derfor gratis downloades på Cambridge University Press’ hjemmeside. Artiklen findes her.