29. januar 2009

Omsorg for børn kritisk for fred

Danske og internationale forskere har fundet en sammenhæng mellem sikkerhed og opbyggelse af såkaldte fredskulturer – der blandt andet måles på, hvor højt omsorgen for børn vurderes som offentligt anliggende.

Forskningen viser,at særligt omsorg for børn spiller en vigtig rolle, når det handler om at udvikle demokrati og derved undgå at danne grobund for væbnet konflikt.

Resultaterne fremlægges fredag d. 30. januar på en stor konference om fredspsykologi arrangeret af Institut for Psykologi på Københavns Universitet og Internationalt Røde Kors’ center for psykosocial støtte.

Fredspsykologi
I fredspsykologi er der udviklet metoder til at måle, hvor fredelige kulturer er. Det gør forskerne bl.a. ved at undersøge forskellige kulturers værdier, holdninger og adfærd i forbindelse med vold og konflikthåndtering. I en verden præget af etniske, sociale, religiøse, økonomiske og kulturelle konflikter, spiller fredspsykologi en helt central rolle, fordi den fokuserer på det potentiale, der findes for demokrati og fred og dermed også på, hvor gode muligheder, der er for at nedsætte risikoen for terror og væbnet konflikt.

- Her har det nu vist sig, at omsorg for børn spiller en meget vigtig rolle i opbygningen af fredelige kulturer og demokratiske samfund, fortæller lektor Peter Berliner, fra Institut for Psykologi. Det handler om, at børns rettigheder skal beskyttes i form af bl.a. ret til uddannelse, en rimelig levestandard, beskyttelse mod udnyttelse og mishandling, samt adgang til sundhed.

Fredskultur
Når forskerne vurderer, i hvilket omfang forskellige nationer og samfund har opnået en såkaldt fredskultur - forstået som en kultur, der nedsætter risikoen for udviklingen af voldelige konflikter - ser de på en række forskellige indikatorer. Det være sig forhold som demokratisk udvikling, omfanget af ligestilling mellem køn og mellem etniske minoriteter, samt niveauet af omsorg for bl.a. børn og udsatte grupper i samfundet.

Nana Wiedemann, direktør for det Internationale Røde Kors’ center for psykosocial støtte, siger:

- Røde Kors’ mandat er at hjælpe de mest sårbare. I enhver situation er børn blandt dem, som trænger til vores støtte, og det er jo positivt og bemærkelsesværdigt, at netop beskyttelse af børn også har væsentlig betydning for internationalt fredsarbejde.

Om konferencen
På fredagens konference, der arrangeres i samarbejde mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Internationalt Røde Kors, sætter førende forskere og praktikere fokus på sammenhængen mellem mental sundhed og demokratiudvikling. På konferencen vil forskerne bl.a. diskutere, hvordan fokus på børns rettigheder bidrager til opbyggelsen af fred i en række samfund, og hvordan beskyttelse af børns rettigheder kan modvirke voldelige konflikter og bidrage til mindre vold mod børn og mindre vold udøvet af børn og unge.

Forskningen i fredspsykologi spiller i dag en aktiv rolle i den danske udviklings- og fredsopbyg-gende politik, og konferencen vil også vise, hvorledes forskningen kan bidrage til opbygning af fred i en række lande – og på den måde være med til at sænke risikoen for voldelige konflikter både i Danmark og internationalt.

Tid og sted:
Fredag d. 30. januar 2009, kl. 9 – 16, Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, Bygning 34.

Pressen er velkommen.

Kontakt:
Lektor Peter Berliner, Institut for Psykologi, tlf. 35 32 48 56
eller 27 11 52 93