Sagens forløb – Københavns Universitet

Penkowa-sagen > Sagens forløb

Sagens forløb

Penkowa-sagen er i virkeligheden en sammenblanding af flere enkeltstående sager. Her kan du få et overblik over kronologien i sagerne.

Juni 1998

Milena Penkowa (MP) afslutter sit medicinstudie på KU.

December 2000

MP tildeles ph.d.-graden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU.

Juli 2001

MP indleverer sin doktordisputats til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

November 2001

Fakultetet nedsætter et bedømmelsesudvalg, der skal vurdere, om MP's disputats skal antages til forsvar for doktorgraden. Udvalget består af professor, dr.med. Bente Finsen (SDU), overlæge, dr.med. Henning Laursen (RH) og professor, dr.med. Per Soelberg Sørensen (RH) (formand).

April 2003

Et enigt bedømmelsesudvalg afgiver indstilling om, at MP’s doktordisputats ikke skal antages til forsvar for doktorgraden.

Maj 2003

MP trækker sin disputats tilbage.

30. juni 2003

Ansøgningsfrist til det lektorat i neuroanatomi ved Medicinsk Anatomisk Institut, KU som MP søger og senere får.

August 2003 – December 2003

Dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder bedømmelsesudvalgets kritik så graverende, at det med denne viden ikke blot kan henlægge sagen som en tilbagetrukket disputats, men ønsker afklaret, hvorvidt sagen skal sendes til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Sagsbehandling inkluderer møder mellem dekanat og bedømmelsesudvalg samt dekanat og MP.

December 2003

Daværende dekan, Ralf Hemmingsen, beder en norsk (Per Andersen) og en svensk (Anders Björklund) ekspert om en 'second opinion' for at afklare, om der er grundlag for at rejse en sag ved UVVU på baggrund af bedømmelsesudvalgets kritik af MP's disputats. Bedømmelessudvalget tilslutter sig afgrænsningen af, hvad det er, Andersen og Björklund præcis skal undersøge.

Februar 2004

De to nordiske eksperter konkluderer, at der hverken er grundlag for at udtale kritik af MP's arbejder eller at sætte spørgsmålstegn ved redeligheden af hendes forskning. De finder det tværtimod sandsynligt, at bedømmelsesudvalget har misforstået de 'påklagede punkter'. Eksperterne har vanskeligt ved at forstå, at de underliggende misforståelser ikke kunne have været undgået ved en grundigere vurdering fra bedømmelsesudvalgets side og opfordrer fakultetet til at vurdere, om bedømmelsesudvalget har udført sit arbejde med 'tilstrækkelig evne og vilje til at trænge ind i materialet og de anvendte metoder'.

Februar 2004

De i alt fire ansøgere til et lektorat i neuroanatomi ved KU får besked om sammensætning af bedømmelsesudvalg.

September 2004

Det fagkyndige bedømmelsesudvalg afgiver sin bedømmelse vedr. lektoratet i neuroanatomi. To kandidater erklæres kvalificerede og foreslås indkaldt til samtale.

September 2004

Den ene egnede kandidat trækker sin ansøgning. MP indkaldes som eneste tilbageværende kandidat til samtale og får lektoratet.

August 2004

MP indleverer doktordisputats nr. 2, som ikke inkluderer artiklen om forsøgene med det store antal rotter. Dog rummer denne disputats i alt 9 henvisninger til en af de kritiserede artikler fra den første disputats (med dyreforsøg fra Spanien).

Oktober 2005

Et enigt bedømmelsesudvalg indstiller MP's disputats til forsvar for doktorgraden.

Juni 2005

MP modtager en treårig bevilling fra IMK Almene Fond.

Marts 2006

MP tildeles doktorgraden.

Februar 2007

På baggrund af en konkret henvendelse fra en videnskabelig medarbejder rejser dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet en sag vedr. MP over for rektor, som følger normal praksis og videresender den til KU's Praksisudvalg.

Juni 2008

Praksisudvalget afslutter sagen efter en kort høringsproces. Udvalget konkluderer, at der ikke er grundlag for at kritisere MP's analysearbejde, men at der derimod er grund til at kritisere MP's (og den videnskabelige medarbejder, der oprindeligt rejste sagen) vejledning af de studerende.

August 2008

MP skriver selv indstilling til EliteForsk-prisen efter aftale med den daværende institutleder på Institut for Neurovidenskab og Farmakologi. Læs notat om KU's samlede indstillingsprocedure til EliteForsk-prisen 2008.

Januar 2009

MP modtager videnskabsministerens EliteForsk-pris på 1,1 millioner kroner.

Oktober 2009

Efter positiv professorbedømmelse til to andre stillinger ansættes MP af institutleder Albert Gjedde i et etårigt professorvikariat ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, hvor hun allerede er ansat som lektor. Læs notat om Redegørelse for optakt til og tildeling af professorat i eksperimentel neuroprotektion.

April 2010

MP suspenderes på baggrund af decorum-reglerne fra KU. Dette sker efter, at universitetet har modtaget et anklageskrift fra Rigsadvokaten vedrørende en straffesag mod MP rejst af det private selskab Dansk Selskab for Neurovidenskab (DSfN).

November 2010

Københavns Universitet indberetter i løbet af måneden to sager om MP's forskning til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

November 2010

IMK Almene Fond rejser over for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet krav om tilbagebetaling af en del af fondens samlede bevilling på 5.650.000 kr. til MP. Det skyldes, at en del af bevillingen er blevet brugt til formål, der ikke var omfattet af vilkårene for den meget specifikke bevilling. Efter forhandlinger med IMK Almene Fond tilbagebetaler Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2.109.684,77 kr. til fonden.

10. december 2010

MP fratræder sin stilling på KU. MP tilbagebetaler samtidig 276.000 kr. fra sin bevilling fra IMK Almene Fond til KU.

17. december 2010

MP bliver ved Københavns Byret idømt tre måneders betinget fængsel for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage på baggrund af en sag rejst af Dansk Selskab for Neurovidenskab (DSfN).

19. januar 2011

Bestyrelsen beslutter at bede Kammeradvokaten gennemføre en gennemgang af administrationens og ledelsens håndtering af hele sagsforløbet omkring MP.

3. februar 2011

KU politianmelder Milena Penkowa for dokumentfalsk af grov karakter og muligvis bedrageri af grov beskaffenhed. På baggrund af oplysninger fra Weekendavisen retter mistanken sig mod MP's dokumentation for rotteforsøg i Spanien i forbindelse med hendes første doktordisputats i 2003. Ifølge dokumenterne er forsøgene udført hos RRRC Pharmaceuticals i Barcelona, men undersøgelser udført af en spansk advokat for rektoratet i 2011 viser, at selskabet aldrig har eksisteret i Spanien.

Februar 2011

KU beder MP og medforfatteren Juan Hildalgo til artiklen med de mange rotteforsøg, om at trække artiklen tilbage fra det tidsskrift, hvor den blev publiceret. I den forbindelse bliver tidsskriftet gjort opmærksom på mistanken om MP's forfalskning af dokumentation for rotteforsøgene i Spanien.

9. februar 2011

KU svarer på Videnskabsministeriets anmodning om en redegørelse om KU's videre håndtering af sagen om MP. Se indhold i redegørelsen.

Februar 2011

KU kontakter Det Frie Forskningsråd (DFF) m.h.p. rådgivning om, hvordan man kan tilrettelægge en uvildig gennemgang af MP's samlede forskning.

2. marts 2011

KU modtager forslag til kommissorium fra Det Frie Forskningsråd med anbefaling til, hvordan MP's mere end 100 videnskabelige artikler kan gennemgås. Læs DFF's forslag til kommissorium.

21.-22. marts 2011

Bestyrelsen på KU behandler redegørelse og konklusioner fra Kammeradvokaten, hvorefter rapporten afleveres til Videnskabsministeriet.

2. april 2011

Professor Bente Klarlund Pedersen i april 2011 indberetter Milena Penkowa til UVVU for mistanke om genbrug af videnskabelige billeder i en artikel.

1. juli 2011

Det endelige kommissorium for den uafhængige undersøgelse, KU har iværksat af Milena Penkowas videnskabelige produktion, er fastsat. Undersøgelsen, som er foranlediget af politianmeldelsen og de sager, der er indbragt for UVVU, forestås af et uafhængigt internationalt ekspertpanel. Læs kommissoriet.

3. november 2011

KU afholder en offentlig høring med titlen 'Hvad har vi lært af Penkowa-sagen?'

27. januar 2012

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for studenterombud. KU sender forretningsordenen til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering med henblik på at opnå godkendelse. Godkendelsen er nødvendig af formelle grunde, idet enkelte af de påtænkte funktioner for studenterombuddet grænser op til eller ind over forhold, som er reguleret ved lov eller bekendtgørelse. Når studenterombuddet er godkendt i styrelsen, skal bestyrelsen beslutte og iværksætte en ansættelsesproces.

7. august 2012

Formanden for det internationale ekspertpanel (Hans Lassmann, Wiens Universitet) præsenterede panelets konklusioner ved at pressemøde på KU. Se panelets rapport 'Investigation into the research of Milena Penkowa' og alle bilagene.

7. august 2012

Københavns Universitet oversender, på baggrund af Lassmann-rapporten, 15 videnskabelige artikler mistænkt for snyd til UVVU.

29. august 2012

UVVU afgør de to sager om mistanke om videnskabelig uredelighed rejst af Københavns Universitet i november 2010. Udvalget finder, at MP ved rapporteringen af sine forskningsmæssige resultater i disse sager "har begået videnskabelig uredelighed, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed som ændret ved bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 2012."

26. november 2012

Det Udvidede Praksisudvalg afholder - efter opdrag fra universitetets bestyrelse - konferencen 'Efter Penkowa - hvordan styrker Københavns Universitet god videnskabelig praksis?'. Konferencen fokuserer på temaerne kulturændring, forskningsdata samt whistleblower og named person. Se konferencens hjemmeside.

1. januar 2013

KU ansætter en studenterambassadør. Stillingen, som er den første af sin slags i Danmark, er oprettet som en del af rektors handleplan efter Penkowa-sagen.

8. maj 2013

Anklagemyndigheden meddeler Københavns Universitet, at den er indstillet på at opgive sigtelsen mod Milena Penkowa for dokumentfalsk og bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Politiet vurderer dog, at de under en straffesag ville kunne bevise, at Milena Penkowa har begået dokumentfalsk. Anklagemyndigheden mener imidlertid, at forfalskningen falder for straffelovens forældelsesfrist på fem år.

7. juni 2013

Som reaktion på at Anklagemyndigheden 8. maj 2013 meddelte, at den vil opgive sigtelsen mod Milena Penkowa, vælger Københavns Universitet at påklage sagen til Statsadvokaten. Universitetet vurderer, at der er tale om dokumentfalsk og bedrageri af særlig grov karakter. I sådanne tilfælde er forældelsesfristen ti år, hvorfor sagen ikke bør være forældet. Statsadvokaten fører tilsyn med politiets anklagemyndighed og skal nu vurdere universitetets argumenter.

10. juli 2013

Statsadvokaten giver KU medhold i, at der er tale om dokukmentfalsk og bedrageri af særlig grov karakter, og beder derfor Københavns Politi genoptage sagen. Københavns Politi skal undersøge om de forsøgsdata, der indgik i MP's første doktordisputats, var fiktive, og om der er begået dokumentfalsk og bedrager i den forbindelse.

18. december 2013

UVVU giver Professor Bente Klarlund Pedersen medhold i klage over Milena Penkowa. Sagen drejer sig om genbrug og billedmanipulation af figurer i fire artikler.

4. december 2014

Københavns Politi tiltaler Milena Penkowa for groft dokumentfalsk. Sagen berammes til at køre ved Københavns Byret i slutningen af august 2015.

26. juni 2015

UVVU afgør sagen om mistanke om videnskabelig uredelighed rejst af Københavns Universitet 7. august 2012 på baggrund af Lassmann-panelets arbejde. Udvalget finder ikke, at de ”med tilstrækkelig sikkerhed” har kunnet finde bevis for flere tegn på videnskabelig uredelighed i Milena Penkowas forskning.Det sker med henvisning til, at tidsfaktoren ”i væsentlig grad” har forringet mulighederne for at vurdere de indklagede artikler. UVVU finder dog flere ”påfaldende” forhold i forbindelse med artiklerne.

30. september 2015

Københavns Byret træffer afgørelse i retssagen mod Penkowa ifbm. den sag om dokumentfalsk, som Københavns Universitet meldte til politiet i 2011. Penkowa bliver kendt skyldig i groft dokumentfalsk og idømmes en betinget fængselsstraf på 9 måneder med to års prøvetid. Penkowa anker senere dommen.

8. september 2016

Østre Landsret frikender Milena Penkowa for groft dokumentfalsk. Landsretsdommerne er enige om, at Penkowa har begået dokumentfalsk. Men da tre ud af de seks dommere ikke mener, at der er tale om et groft tilfælde, er sagen forældet. Tidligere har byretten idømt Penkowa ni måneders betinget fængsel i samme sag (se 30. september). Læs Østre Landsrets domsresumé.

21. september 2016

Rigsadvokaten beslutter, at anklagemyndigheden ikke vil søge om tilladelse til at få sagen mod Milena Penkowa indbragt for Højesteret. Procesbevillingsnævnet kommer dermed ikke til at vurdere sagen. Begrundelsen for Rigsadvokatens beslutning er, at sagen ikke er principiel nok til, at man vil bede Højesteret om en afgørelse.

5. september 2017

Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet beslutter enstemmigt at fratage Milena Penkowa den medicinske doktorgrad. Begrundelsen er, at Milena Penkowa aldrig havde fået mulighed for at indlevere sin anden doktordisputats til bedømmelse, hvis fakultetet i 2004 havde været klar over, at hun havde begået dokumentfalsk i forbindelse med den første disputats, som blev afvist i 2003. Læs KU's pressemeddelelse.

6. november 2017

Tidsskriftet GLIA tilbagekalder en videnskabelig artikel, som lå til grund for Penkowas første – og afviste – doktorafhandling. Artiklen bygger bl.a. på de omstridte dyreforsøg i Spanien. GLIA begrunder tilbagekaldelsen sådan her: "Discrepancies in the type and number of animals used in experiments performed by Milena Penkowa and reported in Table 1, identified during the course of investigations into Ms Penkowa's research, render the data and conclusions drawn from them unreliable."

17. januar 2018

Akademisk Råd modtager fra Københavns Byret en stævning fra Milena Penkowa. Penkowa gør gældende, at Akademisk Råds afgørelse om fratagelsen af hendes doktorgrad er ulovlig.