Undersøgelser – Københavns Universitet

Penkowa-sagen > Undersøgelser

Undersøgelser og afgørelser

Penkowa-sagen, som i virkeligheden er flere sager, er blevet undersøgt ved flere instanser. I relation til Københavns Universitet har der været fem forskellige undersøgelser i gang. Her kan du få et overblik over undersøgelserne.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU)

UVVU har behandlet - og behandler stadig - flere sager angående konkrete mistanker om uredelighed i Milena Penkowas forskning.

Én sag er indsendt af rektor i november 2010. En anden er indbragt af en institutleder i samme måned. 29. august 2012 traf UVVU afgørelse i disse to sager. Et enigt udvalg fandt, at Penkowa har gjort sig skyldig i alvorlige brud på god videnskabelig praksis, og at hun i den ene sag har handlet forsætligt og i den anden groft uagtsomt.

Endvidere har professor Bente Klarlund Pedersen i april 2011 indberettet en mistanke om genbrug af videnskabelige billeder i en artikel.

Læs om professor Bente Klarlund Petersens indberetning i KU's pressemeddelelse fra 2. april 2011: Penkowa indberettet i ny sag

Derudover har KU, som konsekvens af Lassman-panelets klare konklusioner i august 2012, oversendt yderligere 15 mistænkte artikler til UVVU. Blandt dem er fire artikler, der indgår i grundlaget for den doktorgrad, Penkowa fik i 2005, og en artikel, der vedrører hendes ph.d.

Læs om de 15 artikler i KU's pressemeddelelse fra 7. august 2012: Rapport kan koste Penkowa doktorgrad og ph.d.

Det uafhængige udvalg nedsat af ministeren har siden 1993 været anvist for universiteterne til håndtering af sager om uredelighed og har hjemmel i Lov om forskningsrådgivning m.v. 

Lassmann-panelet: KU's undersøgelse af Milena Penkowas videnskabelige produktion

KU bad i begyndelsen af februar 2011 Det Frie Forskningsråd (DFF) om at rådgive KU om, hvordan der kunne gennemføres en undersøgelse af Penkowas samlede forskningsproduktion for at afklare, om der er grundlag for at trække yderligere artikler tilbage. Forskningsrådet anbefalede, at et panel af udenlandske forskere skulle undersøge hele Penkowas forskningsproduktion. Panelet blev nedsat i sommer 2011 og dets hovedopgave var at gennemgå dokumentationen for Penkowas forsøg og eksperimenter med henblik på uredelighed. Formanden for panelet, Hans Lassmann fra Medical University of Vienna, præsenterede panelets rapport på et pressemøde på KU 7. august 2012.

Panelet rejste mistanke om opdigtede dyreforsøg, manipulation med data, forfalskning af resultater og ikke udførte kontroleksperimenter i 15 af Penkowas artikler, udover de artikler, som allerede var indberettet til UVVU. Som konsekvens heraf oversendte KU disse artikler til UVVU.

Læs Lassmann-panelets rapport 'Investigation into the research of Milena Penkowa' og alle bilag

Relevante pressemeddelelser fra KU om det internationale panels arbejde:

Internationale eksperter kulegraver Penkowas forskning (2. marts 2012) Klare tegn på snyd i Penkowas tidlige forskning (7. august 2012) Rapport kan koste Penkowa doktorgrad og ph.d. (7. august 2012)

Domme i by- og landsret

KU anmeldte 3. februar 2011 Penkowa til politiet for mistanke om dokumentfalsk og bedrageri i forbindelse med dokumentation af forsøg med rotter, der er omtalt i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Glia i 2000 og i hendes første doktordisputats.

Den 30. september 2015 faldt der dom i sagen ved Københavns Byret. Penkowa blev kendt skyldig i groft dokumentfalsk og idømt en betinget fængselsstraf på ni måneder med to års prøvetid. Penkowa ankede dommen til Østre Landsret, der den 8. september 2016 frikendte Penkowa for groft dokumentfalsk. Landsretsdommerne var enige om, at Penkowa havde begået dokumentfalsk. Men da tre ud af de seks dommere ikke mente, at der er tale om et groft tilfælde, blev sagen stemplet som forældet.

Læs mere om Penkowas domme (inkl. link til pressemeddelelser domsresuméer og domme) under venstremenupunktet  'Domme'.

Rigsrevisionen

Rigsrevisionen har undersøgt forbrug og kontrol af Penkowas fondsbevillinger. Det skete efter, at det kom frem, at hun har misbrugt fondsmidler fra IMK Almene Fond.

Rigsrevisionens undersøgelse blev offentliggjort den 24. maj 2011. Heri blev det konkluderet, at der ikke var væsentligt nyt i forhold til de oplysninger, universitetet tidligere har fremlagt og som har været fremme i pressen. Penkowa har primært brugt pengene fra IMK-fonden til forskning og udstyr, dog ikke alle til det helt specifikke formål, som hun oprindeligt søgte om. Herudover har Penkowa betalt regninger til en advokat fra dele af IMK-bevillingen, men disse penge tilbagebetalte hun i 2010.

Læs KU's pressemeddelelse om Rigsrevisionens undersøgelse 24. maj 2011: KU følger Rigsrevisionens anbefalinger
Læs Rigsrevisionens rapport (pdf)

Kammeradvokaten

Kammeradvokaten har udarbejdet en omfattende redegørelse af KU's administrative og ledelsesmæssige håndtering af sagen. Redegørelsen blev behandlet på bestyrelsesmøde 21. marts 2011, og dagen efter blev rapporten overdraget til Videnskabsministeriet.

Læs Kammeradvokatens rapport her.

Øvrige undersøgelser

Herudover verserede der to sager, som ikke havde direkte relation til Københavns Universitet:

Politiet:
Penkowa er dømt for underslæb på 27.833 kroner, dokumentfalsk og falsk anklage. Det er den private forening, Dansk Selskab for Neurovidenskab, der har rejst sagen. Sagen var indtil 7. marts 2011 dækket af navneforbud. KU suspenderede Penkowa i marts 2010 på grund af denne sag.

Ombudsmanden:
Hos Ombudsmanden er der rejst en sag vedrørende tidligere videnskabsminister Helge Sanders håndtering af en række anonyme spørgsmål til Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, som Penkowa mistænkes for at stå bag. Ombudsmanden afviste ultimo marts at undersøge sagen.