artikel Weekendavisen

Penkowa-sagen i korte træk

Sagen om den tidligere hjerneforsker Milena Penkowa har mange elementer, og strækker sig helt frem til i dag. Sagen tager udgangspunkt i hendes første doktordisputats fra 2001, hvor der blev rejst tvivl om hun kunne redegøre for sine forskningsresultater og brug af forsøgsdyr. Men der er kommet flere sager til undervejs.

Penkowa er af flere omgange blevet indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), som i 2012 fandt hende skyldig i alvorlig brud på god videnskabelig praksis.

Weekendavisen 4. februar 2011

Penkowa er blevet sigtet i to politisager:

I 2010 idømte Københavns Byret Penkowa tre måneders betinget fængsel for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage.

I september 2015 blev Penkowa i Københavns Byret kendt skyldig i groft dokumentfalsk og idømt en betinget fængselsstraf på 9 måneder med to års prøvetid. Penkowa ankede sagen til Landsretten, hvor den blev behandlet den 8. september 2016. Østre Landsret frikendte Penkowa for groft dokumentfalsk, men dommerne var enige om, at Penkowa havde begået simpelt dokumentfalsk. Læs mere under "Afgørelser og domme" nedenfor.

Rigsrevisionen har i 2011 undersøgt forbrug og kontrol af Penkowas fondsbevillinger og Kammeradvokaten har ligeledes i 2011 undersøgt Københavns Universitets administrative håndtering af sagen.

Endvidere bad Københavns Universitet i 2011 et uafhængigt panel af internationale forskere (Lassmann-panelet) foretage en større undersøgelse af Milena Penkowas samlede forskningsproduktion. Læs mere om undersøgelserne.

Herunder kan du læse resume af de vigtigste elementer i sagen om Milena Penkowa:

Suspension og fratrædelse

Milena Penkowa blev suspenderet fra sin professorstilling i april 2010. Det skete efter, at Københavns Universitet havde modtaget anklageskrift fra Rigsadvokaten om underslæb på 27.833 kroner, dokumentfalsk og falsk anklage. Sagen var rejst af den private forening Dansk Selskab for Neurovidenskab.

Weekendavisen 11. februar 2011Den 10. december 2010 fratrådte den suspenderede Milena Penkowa sin stilling for at skabe ro om de verserende sager.

Afgørelser og domme

Milena Penkowa blev i 2010 af Københavns Byret dømt for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage. Sagen var rejst af den private forening, Dansk Selskab for Neurovidenskab. Københavns Universitet suspenderede Penkowa i marts 2010 på grund af denne sag.

UVVU traf 29. august 2012 afgørelse i to sager mod Milena Penkowa indbragt af henholdsvis Københavns Universitet og institutleder Albert Gjedde. Et enigt udvalg fandt, at Penkowa har gjort sig skyldig i alvorlige brud på god videnskabelig praksis, og at hun i den ene sag har handlet forsætligt og i den anden groft uagtsomt.

Desuden fik professor Bente Klarlund Pedersen i 2013 medhold af UVVU i en klage over Penkowa for uredelighed i forbindelse med i fire videnskabelige artikler.

I 2012 indklagede Københavns Universitet desuden Milena Penkowa for UVVU på baggrund af et internationalt ekspertpanels mistanke om videnskabelig uredelighed i 15 artikler. Sagen blev afgjort af udvalget 26. juni 2015. I denne sag har UVVU ikke ”med tilstrækkelig sikkerhed” kunnet finde bevis for flere tegn på videnskabelig uredelighed i Milena Penkowas forskning. Det sker med henvisning til, at tidsfaktoren ”i væsentlig grad” har forringet mulighederne for at vurdere de indklagede artikler. UVVU finder dog flere ”påfaldende” forhold i forbindelse med artiklerne.

Professor ved Københavns Universitet Elisabeth Bock indsendte i 2013 en klage over Milena Penkowa til UVVU. Klagen omhandler falsifikation/konstruktion af data i en videnskabelig artikel. Den 26. juni 2015 afgjorde UVVU, at Milena Penkowa ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. Udvalget "kan ikke med sikkerhed" fastslå, at Penkowa ikke har været i besiddelse af det antal forsøgsdyr, hun påstår.

Milena Penkowa blev i september 2015 ved Københavns Byret kendt skyldig i groft dokumentfalsk og blev idømt en betinget fængselsstraf på 9 måneder med to års prøvetid på baggrund af en sag, som Københavns Universitet meldte til politiet i 2011. Penkowa ankede sagen til Landsretten, hvor den blev behandlet den 8. september 2016. Østre Landsret frikendte her Penkowa for groft dokumentfalsk. Landsretsdommerne var enige om, at Penkowa havde begået dokumentfalsk. Men da tre ud af de seks dommere ikke mente, at der er tale om et groft tilfælde, er sagen forældet. (Læs Østre Landsrets domsresumé).

5. september 2017 besluttede Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet at fratage Milena Penkowa den medicinske doktorgrad (læs mere i afsnittet ”Doktordisputatserne” herunder), hvilket førte til, at Penkowa stævnede KU. Københavns Byret gav i januar 2019 universitetet medhold i, at det havde ret til at fratage hende doktorgraden.

Doktordisputatserne

Et bedømmelsesudvalg rejste i 2003 så alvorlige spørgsmål ved Milena Penkowas første doktordisputats, at hun trak den tilbage umiddelbart herefter. Det daværende sundhedsvidenskabelige dekanat – bestående af dekan Ralf Hemmingsen og prodekanerne Ulla Wewer og Birgitte Nauntofte – valgte alligevel at undersøge grundlaget for at rejse en sag ved UVVU. Efter anbefaling fra det daværende rektorats sagsbehandler, blev sagen opdelt i en videnskabelig vurdering fra et uvildigt norsk/svensk ekspertpanel samt i en administrativ undersøgelse af antallet af dyreforsøg.

Ekspertpanelet vurderede fem specifikke spørgsmål, som alle involverede parter (inkl. det 'første' bedømmelsesudvalg) accepterede. Det norsk/svenske panel kunne frit rekvirere materiale, foretage besøg, lave interviews eller rejse nye spørgsmål. Deres vurdering frikendte disputatsen for mistanke om uredelighed.

Med hensyn til undersøgelse af antallet af dyreforsøg foretog ledelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet en undersøgelse inkl. gennemgang af rekvisitioner og afregninger samt samtaler med personer i Danmark og Spanien. Der blev rejst tvivl om dyreforsøgene, men Penkowa kunne dokumentere, at der var foretaget forsøg i København og sandsynliggøre, at der var foretaget forsøg i Spanien. På den baggrund blev det vurderet, at der ikke var tilstrækkelig baggrund for at rejse sag ved UVVU.

Flere år senere, i 2010, har bl.a. en omtale i Weekendavisen, og herefter Københavns Universitets egne undersøgelser via en spansk advokat, ført til, at universitetet fik mistanke om, at den dokumentation, der lå til grund for forsøgene i Spanien, ikke er ægte. Det førte til, at Københavns Universitet politianmeldte Milena Penkowa. Se ovenfor.

Milena Penkowa indleverede en ny doktordisputats i 2006, som blev godkendt af et nyt internationalt sammensat bedømmelsesudvalg samme år.

5. september 2017 besluttede Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet at fratage Milena Penkowa den medicinske doktorgrad. Begrundelsen er, at Milena Penkowa aldrig havde fået mulighed for at indlevere sin anden doktordisputats til bedømmelse, hvis fakultetet i 2004 havde været klar over, at hun havde begået dokumentfalsk i forbindelse med den første disputats, som blev afvist i 2003. Dette dokumentfalsk blev slået endeligt fast ved Østre Landsrets dom i 2016 (Se afsnittet "Afgørelser og domme" ovenfor). Tildelingen af en doktorgrad er en stor anerkendelse med forventning om en høj faglig troværdighed, ligesom den skal være udtryk for betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Disse forudsætninger har Milena Penkowa ikke levet op til. Penkowa stævnede i januar 2018 KU for fratagelsen af doktorgraden - en sag som KU senere vandt i Københavns Byret.

Bevillingen fra IMK Almene Fond

I efteråret 2010 rejste IMK Almene Fond et tilbagebetalingskrav til Københavns Universitet på baggrund af mistanke om, at en del af fondens samlede bevilling på 5.650.000 kroner til Milena Penkowas forskning i hjernesygdomme var blevet brugt til formål, der ikke var omfattet af vilkårene for bevillingen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fik derfor PriceWaterhouseCoopers til at udarbejde en revisionsrapport.

Rapporten viste, at bevillingen - bortset fra et beløb på 276.380 kroner som Milena Penkowa havde brugt til private advokatregninger - var blevet anvendt til forskning og dertil relaterede udgifter. En del af pengene (2,1 millioner kroner) var gået til forskningsrelaterede udgifter, der faldt uden for fondens specifikke bevillingsvilkår. Københavns Universitet valgte derfor at betale dette beløb tilbage til fonden.

Inden sin fratrædelse i december 2010 tilbagebetalte Milena Penkowa de 276.380 kroner, som hun uretmæssigt have brugt af fondsmidler fra IMK Almene Fond til at betale private advokatregninger.

Rigsrevisionen har foretaget en undersøgelse af Milena Penkowas forskningskonti, og det gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Læs mere om Rigsrevisionens undersøgelse og de øvrige undersøgelser i sagen.

Øvrige sager

Omtale af hele sagen har rejst flere spørgsmål, blandt andet om Københavns Universitets indstilling af Milena Penkowa til EliteForsk-prisen 2008. I 2011 fratog videnskabsministeren EliteForsk-prisen fra Penkowa

læs ministeriets pressemeddelelse om fratagelsen af EliteForsk-prisen.

Herudover har sagen rejst spørgsmål om Penkowas professorudnævnelse i 2009.