Rektors handleplan

Penkowa-sagen viste, at der var mangler i nogle af Københavns Universitets procedurer. Nedenfor kan du læse om status på de initiativer, rektor Ralf Hemmingsen har taget for at rette op på svaghederne.

Studenterambassadør

Universitetet skal blive bedre til at hjælpe de studerende, der bliver involveret i en sag på KU. Derfor skal de studerende fremover have adgang til en studenterambassadør (en slags ombudsmand), der kan rådgive og varetage deres interesser (gælder ikke eksamensklager).

Bestyrelsen vedtog på sit møde d. 7. juni 2012 en forretningsorden for en sådan instans. KU har indhentet kommentarer fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering med henblik på at opnå godkendelse og sikre, at studenterambassadøren ikke tillægges opgaver, der allerede er dækket på anden vis. Stillingen blev slået op efter sommerferien 2012.

Regler for indstillinger til priser og hædersbevisninger

KU har skærpet reglerne vedrørende indstilling af forskere til priser og hædersbevisninger, så de også tilgodeser rollemodelaspektet. Et fagkyndigt udvalg skal fremover udarbejde en underskrevet indstilling, som sendes videre til ledelsen. Ledelsen skal krydstjekke personalesag for at sikre, at der ikke verserer sager, der kan bringe rollemodelaspektet i fare.

Der er udarbejdet et nyt regelsæt for indstilling til Eliteforskprisen, som er vejledende for tilsvarende priser. Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) har udarbejdet forslaget, som ledelsen har godkendt.

Revision af forskeruddannelsen

Alle unge forskere skal under deres ph.d.-uddannelse have kendskab til grundlæggende regler og fremgangsmåder i relation til forskningsetik, god videnskabelig praksis, datahåndtering/-opbevaring, dokumentationskrav og til hvad forskere skal gøre ved mistanke om uredelighed.

Københavns Universitets Forskeruddannelsesråd (KUFUR) har lavet fælles rammer for et obligatorisk ph.d.-kursus i god videnskabelig praksis. Det er nu godkendt af rektoratet og bliver iværksat på alle fakulteter.

Klarere regler for anmeldelse af uredelighed

Retsstillingen skal sikres for dem, der anmelder mistanke om dårlig videnskabelig praksis eller uredelighed. Samtidig skal det være klart, hvad der er henholdsvis ledelsens og universitetets interne uredelighedsudvalgs (Praksisudvalget) ansvar, når der skal tages stilling til de enkelte sager.

Bestyrelsen besluttede på sit møde 6. december 2011, at betænkningen fra det interne Udvalget vedr. regler om god videnskabelig praksis (UGVP) skulle viderebringes til Praksisudvalget. Praksisudvalget har suppleret sig med professor Peter Harder og professor Jens Rehfelt og er påbegyndt arbejdet. P.t. høres de akademiske råd på fakulteterne. Udvalget forventes at afgive en indstilling ved udgangen af 2012.

Opstramning af forskningskonti

Der skal være en klarere adskillelse mellem den enkelte forsker og den regnskabsmedarbejder, der varetager bilagskontrol mv. Regnskabsmedarbejderen skal derfor altid referere til en overordnet i administrationen frem for til forskeren.

Hele organiseringen af regnskabsområdet er ændret. Forvaltningsgrundlaget på området er opdateret, og der har været holdt informationsmøder for økonomimedarbejdere på hele KU med henblik på information om og undervisning i de nye forretningsgange for forvaltning af eksternt finansierede projekter. Der er indledt samarbejde med Deloitte, der er ekstern samarbejdspartner i forhold til en samlet kompetenceudvikling for økonomimedarbejderne på KU.