Domme – Københavns Universitet

Domme

Københavns Byret

Milena Penkowa blev i 2010 af Københavns Byret idømt tre måneders betinget fængsel for underslæb, dokumentfalsk og falsk anklage. Sagen var rejst af den private forening, Dansk Selskab for Neurovidenskab. Københavns Universitet suspenderede i marts 2010 Penkowa på grund af denne sag, og i december samme år fratrådte hun sin stilling for at skabe ro om de verserende sager.

KU anmeldte 3. februar 2011 Penkowa til politiet for mistanke om dokumentfalsk og bedrageri i forbindelse med dokumentation af forsøg med rotter, der er omtalt i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Glia i 2000 og i hendes første doktordisputats. Læs mere i KU's pressemeddelelse: KU politianmelder tidligere medarbejder (3. februar 2011)

Politiet meddelte 8. maj 2013, at anklagemyndigheden ikke ville rejse tiltale mod Penkowa, da sagen var forældet efter fem år. Universitetet valgte efterfølgende at påklage sagen til Statsadvokaten. Læs mere i pressemeddelelserne fra Københavns Universitet:
Penkowa-sag falder for forældelsesfrist (14. maj 2013)
Statsadvokaten skal nu vurdere Penkowa-bedrageri (7. juni 2013)

Statsadvokaten meddelte 10. juli 2013, at politiet var blevet bedt om at fortsætte efterforskningen af dokumentfalsk i forbindelse med Penkowas forskning.

Den 30. september 2015 faldt der dom i sagen ved Københavns Byret. Penkowa blev kendt skyldig i groft dokumentfalsk og idømt en betinget fængselsstraf på ni måneder med to års prøvetid. Læs domsresuméet og Københavns Universitets pressemeddelelse: Universitet tilfreds med byretsdom i Penkowa-sagen (30. september 2015)

Østre Landsret

Penkowa ankede byretsdommen fra 30. september 2015 til Østre Landsret, hvor den blev behandlet den 8. september 2016. Landsretten frikendte her Penkowa for groft dokumentfalsk. Landsretsdommerne var enige om, at Penkowa havde begået dokumentfalsk. Men da tre ud af de seks dommere ikke mente, at der er tale om et groft tilfælde, blev sagen stemplet som forældet.

I domsresuméet står der blandt andet, at landsretten ”fandt det bevist, at Penkowa havde begået dokumentfalsk, og at en væsentlig del af rotteforsøgene ikke var udført”. Landsretten udtalte i den forbindelse, at "Samtlige voterende finder, at det ved vurderingen af forholdets grovhed må indgå, at de forfalskede dokumenter således havde til formål at dække over uredelighed i forskningsresultater, som tiltalte havde offentliggjort i et prestigefyldt fagtidsskrift og herefter indgivet som en del af sin doktorafhandling. Uredeligheden havde karakter af konstruktion af medicinske forskningsresultater og var således i sig selv udtryk for en ikke ubetydelig kynisme."

Læs mere om rettens begrundelse i Østre Landsrets domsresumé

Københavns Universitet tog dommen til efterretning og understregede, at det er vigtigt, at universitetet nu både har Østre Landsrets og Københavns Byrets ord for, at Penkowa har begået dokumentfalsk, og at en væsentlig del af rotteforsøgene ikke er udført. Universitetet undrede sig dog over, at halvdelen af landsdommerne ikke mente, at forfalskningerne var grove nok til at føre til dom.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Københavns Universitet:
Universitetet undrer sig over Penkowa-dom (8. september 2016)

Anklagemyndigheden vil nu drøfte, om de vil gå videre til Procesbevillingsnævnet med sagen. I givet fald skal nævnet vurdere, om anklagemyndigheden kan fortsætte til Højesteret med sagen.