21. maj 2024

Dialogen med de studerendes teltlejr på campus ophører fra Københavns Universitets side

rektorat

Man kan ikke true, chikanere eller ødelægge sig til en særligt ret på vores universitet.

Man kan ikke true, chikanere eller ødelægge sig til en særligt ret på vores universitet. Fredagens blokade viser med al tydelighed, at de studerende ikke længere anerkender rammerne for at ytre sig på et universitet. Vi tager ikke hermed alle de protesterende studerende til indtægt for blokaden, men konstaterer, at ingen kan siges at tale på de studerendes vegne. Der er derfor ikke grundlag for at fortsætte en dialog.

Vi har hele tiden krævet af vores studerende, at deres protest måtte indgå i en dialog, hvor man både taler og lytter, og hvor målet altid er at kunne blive udfordret og at blive klogere. Det samme princip gælder naturligvis os. Selvom blokaden og hærværket i fredags var fuldstændig uden for rammerne af universitetets virke, skal de konstruktive og dialogsøgende studerende og ansatte, vi har været i kontakt med, ikke tages til gidsel af de ufornuftige. De mange samtaler med studerende og ansatte om universitetets relation til den frygtelige konflikt i Israel og Palæstina har således givet anledning til følgende refleksioner i rektoratet på Københavns Universitet:

  • Vi finder det fuldstændigt rimeligt, at universitetsbefolkningen har indsigt i, hvad universitetets midler investeres i. Det er tiltagende komplekst at navigere i, hvordan man investerer etisk. Derfor vil vi tilstræbe, at indholdet i Københavns Universitets investeringsportefølje fremover vil være offentligt tilgængeligt. Vi er i gang med at undersøge, hvordan det indenfor de nuværende kontrakter er muligt med faste mellemrum at give en status for porteføljen.
  • Vi har løbende opmærksomhed på ikke at have investeringer, som kan betragtes som stridende imod dansk udenrigspolitik. Derfor vil vi intensivere dialogen med vores kapitalforvaltere for at overvåge dette, og vi vil løbende monitorere markedet for investeringsprodukter, der matcher denne linje. Der vil være et særskilt fokus på denne del af KU’s etiske investeringspolitik, når universitetet næste gang sender sin formueforvaltning i udbud.
  • Vi vil gennemgå universitetets indkøbspolitik, så der ikke kan opstå tvivl om universitetets overholdelse af almindelige etiske og bæredygtighedsmæssige krav og international ret. Derfor nedsætter vi en arbejdsgruppe, der kan se på, hvordan vores indkøbspolitik kan opdateres, så den i højere grad afspejler god praksis.
  • Vores studerende og ansatte, der på forskellig vis er påvirket af konflikten i Israel og Palæstina, skal fortsat have opmærksomhed. Derfor vil vi fortsat støtte op om alle de studerende og ansatte, der føler sig udsat, og vi vil undersøge mulighederne for yderligere hjælp til disse grupper.

Et universitet må aldrig løbe tør for omsorg, samtale og dialog. Men det skal foregå på universitetets præmisser, og universitetet kan og skal ikke tages som gidsel af enkeltgrupperinger. Vi afbryder derfor al yderligere dialog med de studerende, der camperer på Københavns Universitet.

KU’s studerende er, som altid, velkomne til at gøre deres stemme gældende gennem deres valgte repræsentanter i vores mange repræsentative råd, nævn og udvalg, samt ved at udøve deres vidtgående ytrings- og forsamlingsfrihed. Vi vil således fortsat værne om de studerendes ret til at protestere, så længe det foregår i overensstemmelse med universitetets traditioner og værdier og ikke lægger hindringer i vejen for universitetets virke.

Rektoratet, Københavns Universitet, 21.maj 2024

Kontakt

Kommunikationsrådgiver 
Kristian Malling Granov
Tlf: 31 17 14 99
Mail: kgr@adm.ku.dk

Emner