5. marts 2018

Det koster kvinder 20 procent på lønnen at få børn

LIGELØN

Til trods for regler om ligeløn og barsels- og pasningsordninger har beslutningen om at få børn stadig en stor økonomisk konsekvens for kvinder: På kort sigt falder kvinders arbejdsindkomst med i gennemsnit 30 pct. som følge af blandt andet barselsorlov, men selv efter 10 år ligger deres arbejdsindkomst stadig i gennemsnit 20 pct. under hvad den ellers ville have været. For mændene derimod er arbejdsindkomsten i store træk upåvirket af om han har børn eller ej.

Danske kvinder er for længst trådt ind på arbejdsmarkedet på linje med mænd. Både hvad angår uddannelsesniveau, karrieremuligheder og løn mv. Men på trods regler om ligeløn, muligheder for barselsorlov og daginstitutioner mv. er der stadig markant forskel på mænds og kvinders karriereforløb.

Ny forskning peger på særligt én årsag til det fortsatte løn-gab mellem mænd og kvinder: Nemlig virkningen af børn på kvinders karrierer. Ved hjælp af danske registerdata fra perioden 1980-2013 har post.doc. ved Økonomisk Institut Jakob Egholt Søgaard sammen med forskerkolleger fra USA og Storbritannien fulgt lønudviklingen for par fra fem år før de fik deres første barn - til 10 år efter.

Forskerne fandt, at mænd og kvinders indkomst stort set udvikler sig parallelt indtil fødslen af deres første barn, hvorefter kvinders arbejdsindkomst falder brat umiddelbart efter fødslen: Tallene viser, at fødslen af det første barn ”koster” moderen et fald i indtjeningen på ca. 30 procent i årene lige efter fødslen, hvilket hovedsagelig skyldes, at det er mødrene, der tager hovedparten af barselsorloven.

Hvert barn koster 10% af lønnen

Og det er et løntab, som mange af kvinderne aldrig indhenter - heller ikke når barnet er ældre og moderen er tilbage i job igen.  Selv efter 10 år ligger kvindernes arbejdsindkomst stadig i gennemsnit ca. 20 procent under, hvad den ellers ville have været.

- Det skyldes bl.a., at også efterfølgende børn koster moderen et tab af indtægt – i grove træk kan man sige, at hvert barn koster moderen ti procentpoint på lønnen. Mændenes arbejdsindkomst er omvendt forholdsvis upåvirket af, om de har børn eller ej, fortæller Jakob Egholt Søgaard.

Med disse tal i hånden kan forskerne beregne, at hovedparten (ca. 80 pct.) af det løn-gab, der stadig findes mellem mænd og kvinder, kan tilskrives den forskel i effekten, som børn har på mænd og kvinders karriereforløb.

I starten af 1980’erne bidrog andre forskelle mellem mænd og kvinder, såsom forskelle i uddannelsesniveauet også betydeligt til det samlede løn-gab, men i takt med at disse forskelle gradvist er indsnævret, står effekten af børn tilbage som den primære grund til, at kvinder stadig tjener mindre end mænd.

Infografik - første barn koster mor 20% i tabt løn

Det bratte fald i kvinders løn på 30 procent efter fødslen af første barn skyldes, at kvinder tager størstedelen af orloven, men efter 10 år ligger kvindernes bruttotimeløn stadig næsten 20 procent lavere end hvis hun ingen børn havde fået.Kontakt
Postdoc Jakob Egholt Søgaard
Økonomisk Institut
Mail: jes@econ.ku.dk
Mobil: 31 32 65 41

Emner