27. februar 2015

God feedback skal frem i lyset

uddannelseskvalitet

Studerende efterlyser mere feedback på studiet. Københavns Universitet griber bolden og vil udbrede gode feedback-former på hele universitetet.

En hurtigtarbejdende taskforce sætter det næste halve år fokus på arbejdet med feedback til studerende på Københavns Universitet. Taskforcen skal kortlægge status på området og komme med anbefalinger til, hvordan feedback kan styrkes i og uden for undervisningen.  Anbefalingerne skal ligge klar til maj og derefter drøftes i universitetets bestyrelse.


Se interview med Prorektor Lykke Friis og Studenterrådsformand Alexander Thorvaldsen om feedback.

Frustration og afklaring

I taskforcens kommissorium hedder det bl.a., at universitetet skal skabe den bedst tænkelige ramme for de studerendes faglige læring. At feedback er et centralt element i den læringsproces, er hverken universitets ledelse eller Studenterrådet i tvivl om, og begge parter følger derfor taskforcens arbejde med stor interesse:

- Vi møder rigtig tit studerende, der får en karakter eller en bedømmelse, de overhovedet ikke forstår. Det giver frustrationer og foranlediger, at de gerne vil have mere feedback og dialog med deres undervisere. Det er vigtigt, at universitetet som helhed opper sig på feedback, siger Studenterrådets formand Alexander Thorvaldsen.

Prorektor for Uddannelse Lykke Friis er enig i vigtigheden af feedback og forklarer, at taskforcen netop er nedsat for at bane vej for nye initiativer på området:
- Vi skal finde ud af, hvilke feedbackformer vi har i dag, hvor omfattende de er, hvor ofte de bliver brugt, og hvordan vi kan udvikle flere feedbackformer. Det er den viden, taskforcen skal bringe frem.

Feedback til diskussion

Feedback har allerede været på dagsordenen i både KUUR (Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd) og Senatet (Københavns Universitets rådgivende forsamling). På Senatets møde 19. februar drøftede repræsentanter for studerende, medarbejdere og ledelse således emnet grundigt efter tre oplæg fra hhv. Studenterrådets formand, Det samfundsvidenskabelige fakultets prodekan for uddannelse og en feedback-ekspert fra Institut for Naturfagenes didaktik.

Taskforcen arbejder gennem de kommende måneder på at kortlægge feedback på Københavns Universitet. Resultatet af arbejdet skal drøftes på et møde i universitetets bestyrelse i september 2015.