25. januar 2021

Hvis vi udsætter flere græssende dyr i naturen, kan de påvirke den vilde flora og fauna positivt

BIODIVERSITET

Forskere fra DCE, Aarhus Universitet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet konkluderer i en ny rapport, at biodiversiteten i Danmark kan få et løft, hvis vi udsætter flere græssende dyr som køer, heste, krondyr, elge eller bison i den danske natur.

Europæisk bison i Kraansvlak, Holland.
Europæisk bison i Kraansvlak, Holland. Foto Lasse Gottlieb, IGN.

Forskerne har bl.a. gennemgået de mulige effekter af at indføre flere rewilding-projekter i naturforvaltningen - projekter som i stigende grad anvendes mange steder i Europa. Rewilding går ud på, at man, for aktivt at genoprette de naturlige økosystemprocesser, udsætter store dyr i naturen, som går ude og græsser hele året uden at få tilført ekstra foder. En kortlægning af større rewilding-projekter i Danmark viser, at der er 85 igangværende projekter med et samlet areal på godt 15.700 ha. Heri indgår 12 forskellige dyrearter med kvæg og heste som langt de mest anvendte dyr.

Kortlagte rewilding-initiativer i Danmark
Kortlagte rewilding-initiativer i Danmark.

Store græsædende dyr kan skabe levesteder for mange forskellige planter, dyr og svampe. Men antallet af dyr pr. ha har betydning for hvilke arter der fremmes og hvilke arter der hæmmes og på om effekten overvejende er positiv eller negativ.

I rapporten vurderer forskerne, at den naturlige tæthed af planteædere i et typisk dansk økosystem ligger på mellem 70-250 kg græssende dyr per ha. Det er højt i forhold til tætheden af vilde, fritlevende dyr, men lavt i forhold til de tætheder, der ofte anvendes ved sommergræsning med husdyr.

Ved at benytte rewilding, så varieres græsningstrykket hen over året. Det er lavt om sommeren i forhold til planteproduktionen, hvilket giver mulighed for at urter kan blomstre og sætte frø til gavn for pollen- og nektarsøgende insekter, mens det er højt om vinteren, hvor størstedelen af de tilgængelige planter spises.

Tilstedeværelsen af store planteædere året rundt kan gavne insektfaunaen, der med 18.000 arter af insekter i Danmark udgør en vigtig del af biodiversiteten. De store dyr leverer frisk møg året rundt, dødt ved, sølehuller og andre fysiske påvirkninger, der skaber variation og dermed levesteder og mad til insekter. De græssende dyr kan desuden bidrage til at reducere den tilgroning og akkumulering af ikke omsat plantemateriale på jordoverfladen, som er en væsentlig trussel for flere insekter i det åbne land.

Med rapporten BIODIVERSITETSEFFEKTER AF REWILDING har forskerne samlet den eksisterende viden om de mange forskellige effekter ved rewilding som forvaltningsmetode og identificeret de områder, hvor der fortsat er behov for at dokumentere effekterne på den lange bane.

Grøn forskning og grønne løsninger
Københavns Universitet har fokus på forskning og uddannelse, der bidrager til løsninger på bæredygtighed og globale udfordringer. Læs mere her.